Manavkuyu Mh. Fatih Sultan Mehmet Cd. No.650/A Bayraklı/İZMİR
0(232) 502 01 97

Kentsel Dönüşüm İş ve İşleyişi Süreci

Kentsel Dönüşüm İş ve İşleyişi Süreci
1- Binası için risk analizi yaptırmak isteyen ya da binası riskli yapı olarak tespit edilmiş olan kat maliklerinin içinden en az 3 kişiden oluşacak "kat malikleri / toprak sahipleri temsilcileri kurulu" oluşturulur. 

2- Kat malikleri / toprak sahipleri temsilcileri kurulunca kat malikleri adına tüm iş ve işlemler ile ilgili görüşmelerin yapılabilmesi için yetki verilir ve apartman yönetimi karar defterine işlenir.

3- 6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapı analizi için sadece 1 kat malikinin başvurusu yeterli olmakla birlikte, kat maliklerinin tamamının veya en az 2/3 çoğunlukla alacakları karar, riskli yapı kararı çıktıktan sonra yapılacak olan iş ve işlemlerde malikler arasında uzlaşı sağlayacaktır.

4- Oluşturulan kurulyeni yapılacak olan binanın Teknik Şartnamesinin oluşturulması için hazırlanan ve şirketimizin internet sitesinde yer alan anket formunun kat maliklerince doldurulmasını ve onaylanmasını sağlayacaktır.

5- Anket sonucuna göre hazırlanan ve kat maliklerince oluşturulan komisyonca imza altına alınan Teknik Şartname şirketimize teslim edilecektir.(Teknik Şartname örnekleri internet sitemizde yer almaktadır)

6- Hazırlanan Teknik Şartname, şirketimiz internet sitesinden süreli (15 gün) olarak yayınlanarak gerek şirket port föyünde yer alan gerekse port föy dışındaki müteahhitlerden birim m2 üzerinden fiyat teklifi toplayacaktır.

7- Belirlenen süre sonunda gelen fiyat teklifleri ve yüklenici firmalar kurula bildirilerek kat malikleri ile paylaşılması sağlanacaktır.

8- Kat maliklerince yüklenici firmaya karar verilmesi sonrasında, kurul ile yüklenici firma şirket bünyesinde bir araya getirilecektir.

9- Yapılan ilk toplantı sonrasında kat maliklerinin daire büyüklükleri ile ilgili tercihlerini 15 gün içinde belirlemesi ve bu tercihlerin yüklenici firmaya iletilmesi sağlanacaktır.

10- Kat maliklerinden gelen talepler doğrultusunda yüklenici firma tarafından verilen sürede (20 gün) hazırlanan avam proje sonrasında 2’nci toplantı düzenlenerek söz konusu projeler kurula sunulacaktır.

11- Kat malikleri kurulu bu avam projeleri kat maliklerine sunacaktır. Kat maliklerinin avam projeye ilişkin görüşleri ve talep edilen proje değişikliklerine ilişkin hususlar yüklenici firmaya bildirilerek gerekli değişikliklerin yapılması sağlanacaktır.

12- Taraflarca avam proje ve ödeme koşullarında anlaşma sağlanması neticesinde yüklenici firma tarafından noter sözleşmesi hazırlanacaktır.

13- Hazırlanan sözleşmenin bir örneği tarafların herhangi bir mağduriyete uğramaması için incelenmek üzere şirketimize de sunulacak ve şirketimizce incelenen sözleşme örneğine ilişkin gerektiği takdirde tavsiyede bulunulacaktır.

14- İnşaat yapım sözleşmesi ve vekaletnameler taraflarca şekil şatlarına uygun olarak ve noter tarafından düzenlenerek imza altına alınması sağlanacaktır.

15- Kat Karşılığı inşaat sözleşmesine katılmaya kat maliklerine ve Çevre ve Şehircilik İl Md. bildirilmeküzere apartman genel kurul toplantısı ile Bina Ortak Karar Protokolü imzalanarak katılım sağlamayan kat maliklerine durum tebliğ edilecektir.

16- Yapı Müteahhidi Kat Karşılığı İnşaat sözleşmesi ile kredi sağlayacak Bankaya başvurarak ilgili işlemlerin takibini yapacaktır.

17- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne katılım sağlamayan kat maliklerine, kire ve kredilere ilişkin bildirimde bulunulması sağlanacaktır.

18- En az 2/3 çoğunluk ile alınan karara katılmayanların arsa paylarının satışı gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

19- Parselin tüm kat malikleri ile eksik olan kat karşılığı inşaat sözleşmeleri tamamlanır. Yapı müteahhidince gecikmeksizin yapı ruhsat başvuruları yapılacaktır.

20- Yapı ruhsatı alınarak inşaat süreci başlar ve teknik şartnamelere uygun olarak inşaatın tamamlanarak Yapı Kullanma izninin alınması sağlanacaktır.