Manavkuyu Mh. Fatih Sultan Mehmet Cd. No.650/A Bayraklı/İZMİR
0(232) 502 01 97

Örnek Avukatlık Sözleşmesi

.......................    APARTMANI ANAHTAR TESLİMİ İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ

1.SÖZLEŞMENİN TARAFLARI:
İş bu İnşaat Yapım Sözleşmesi bir tarafta ........ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET
A.Ş. ki sözleşmede “MÜTEAHHİT” olarak adlandırılacaktır ile diğer tarafta
.............. Apartmanı kat malikleri ki sözleşmede “ARSA MALİKLERİ” olarak
adlandırılacaktır aşağıda yazılı şartlarda imzalanmıştır.

MÜŞTEREK VE MÜTESELSİLEN SORUMLU MÜTEAHHİT KEFİLİ :ABDURRAHMAN CANATA
2.SÖZLEŞMENİN KONUSU:
ARSA SAHİPLERİ nin sahibi bulundukları tapunun “İzmir İli, ...................................................................de kain “İzmir ili, .....................................................” adresinde bulunan .............. Apartmanı projesine göre binanın zemin katında bina girişi, ................................................... toplam .... adet mesken vasıflı olmak üzere binanın 6306 sayılı yasa kapsamına göre arsa sahipleri tarafından yıkılmış olup yeni oluşacak arsa üzerine arsa sahiplerinin talepleri göz önüne alınarak hazırlanan ve işbu sözleşme ekinde yer alan (ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan) avan projesinin ilgili ............. Belediyesinden onaylandıktan sonra kesinleşerek sözleşme ekinde yer alan paylaşıma göre (paylaşım/bölüşüm tablosu) ve teknik şartnameye uygun ve sözleşme hükümlerine göre arsa sahipleri için sadece yapım/imalat bedelianahtar teslim şeklinde zemin +...... olmak üzere sözleşme içeriğinde, ölçüleri belirtilen toplam ... bağımsız bölümden oluşan (zeminde ............ , zemin üstü ............ bina inşa edilmesi mukavelenin konusunu teşkil eder.

3.TARAFLARIN TEBLİGAT ADRESLERİ

MÜTEAHHİT Adresi : ....................................................


ARSA MALİKLERİ Adresi : Aşağıda belirtilmiştir.
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………..
…………………….4.İŞİN TARİFİ
İşbu sözleşme tapu kayıtlarına göre; İzmir İli; .......................................................de kain ilgili belediye başkanlığının yönetmelik hükümlerindeki maksimum ölçüler dikkate alınarak hazırlanacaktır.Bina deprem bölgesinde olduğundan dolayı betonarme projesi bu durum gözetilerek hazırlanacak ve kaliteli en az c35 beton ve demir ve işçiliği yapılacaktır.Ayrıca tüm bağımsız bölümler ekte sunulu etüt projede belirtilen genel bürüt rakamlardan az (eksik-küçük) olmayacak,apartmanın mimari projesine uygun ve taraflar arasındaimzalanan sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan teknik şartnameye, daire paylaşımı kesiti ile uygun mevzuat, imar durumunun öngördüğü azami yapılaşma imkanları göz önüne alınarak uygun olarak oturma ruhsatı da alınması suretiyle 2021 MART ayı itibarıyla .................. Belediyesi ve İzmirBüyükşehir Belediyesi nin yönetmeliklerine göre anahtar teslimi betonarme konut yapım işini düzenler. Söz konusu inşaat teknik şartnamede belirtilen şekilde 1.kalitede inşaat olacak, mimari, pis ve temiz su ve ısıtma tesisatı, ısı yalıtımcephe etüdü peyzaj ve çevre aydınlatma ile 1. sınıf işçilikle yapılacaktır.
MÜTEAHHİT dış mimari olarak gösterişli ve estetik en az 1 proje hazırlayıp
ARSA MALİKLERİ’ne sunacak olup ARSA MALİKLERİ nin 2/3 ü veya temsil heyetinin 3/5 ü beğenisi ve kabulü sonrasında projesi ilgili belediyeye sunulacak ve inşaat yapılacak olup, arsa sahipleri proje belediyeye verilene kadar projeler üzerindedeğişiklik isteme hakkına sahiptir. İnşaat ruhsatı alındıktan sonra projede değişiklik yapılamayacaktır.

5.PROJE ANAHTAR TESLİMİ PROJEDİR
MÜTEAHHİT tarafından inşaa edilecek taşınmaz, bağımsız bölümlerin tüm
inşaat faaliyetlerinin sözleşme ve eklerine göre tamamlanması, peyzaj, bahçe ve
otopark tanzim edilmesi, asansörlerin çalışır durumda olması, ısıtma soğutma,
havalandırma ve bina otomasyonunun çalışır durumda olması, tüm tesisatların
yapılan testlerle çalışır halde bulunması, Yapı Denetim Uygunluk Raporu, ile
birlikte başvuru için talep edilen belgelerin eksiksiz olarak tamamlanarak tüm
harç, vergilerin (emlak vergileri hariç, emlak vergileri maliklere aittir) ve SGK primlerinin ödenerek Yapı Kullanım İzin belgesinin alınması durumunu içerir.
İşbu sözleşmenin tadili gerekirse bu tadilin yazılı olarak yapılacağı taraflarca
kabul edilmiştir. Yapı Denetim Firması faturaları ARSA MALİKLERİ (Şahıs)
adına kesilmiş olsa bile ödemelerin MÜTEAHHİT tarafından yapılacağı kabul
beyan ve taahhüt edilmiştir.Bu madde müteahhidin arsa sahiplerince yıktıkları binaın üzerine yukarıda ve sözleşmenin diğer tüm maddelerinde ayrıntıları ile ifade edilen toplam ... adet bağımsız bölüm, bahçe, otopark ve çevre düzeni dahil tüm bölümlerin eksiksik, hatasız, kaliteli malzeme ve işçilikle imal edilmesi, kullanılabilir hale getirilmesi, tüm yetkili mercilerden izin ve ruhsat (oturma raporu dahil) belgelerin alınması, kat mülkiyeti tapularının alınması ve maliklere teslimi işlerinin tamamını kapsar.Müteahhide arsa sahipleri tarafından ödenecek meblağlar sabit olup aşağıda ayrıntısı belirtilmiş ve bu meblağlar kesin fiyatlardır. Ülkemiz enflasyonist bir ekonomiye sahip olup, rutin fiyat ve döviz artışları anlaşılan fiyatları değiştirmez. Ancak ülkemizde bir amerikan doları 11,50 tl ve üzeri olursa fiyat farkı talep edilebilecektir. Bu da imalatı yapılmamış kalemler için olup karşılıklı görüşmelerle netleştirilecektir.Fiyat farkı için temsil heyetinin tamamının yazılı onayı alınacaktır. Temsil heyetinin tamamının yazılı onayı olmazsa müteahhit fark almadan işine devam etmek zorundadır.Geçmiş imalatlar için fark talep edilemez.
Tüm taraflar için yapılacak inşaatın tekniğe-yasalara uygun olarak güvenli şekilde kaIınarak en kısa sürede durmaksızın yapılması ve ödenemerin de gerçekleştirilmesi müteahhidin alacağını alması, arsa sahiplerinin de bağımsız bölümlerini kullanabilmeleri esastır.

6.YER TESLİM ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
ARSA MALİKLERİ, işbu sözleşmenin tüm maliklerce eksiksiz imzalanmasından itibaren parseli boş, tam ve eksiksiz olarak MÜTEAHHİTe teslim etmişlerdir. MÜTEAHHİT parseli yazılı sözleşme ile temsil heyetinden teslim almıştır.

7.İNŞAAT PROJELERİ
Taraflar arasında imzalanmış (kabul görmüş) onaylı veya onaylanacak inşaat projeleri (Mimari, Statik, Elektrik,Mekanik Tesisat projeleri) bu sözleşmenin ekleri olup MÜTEAHHİT in taahhüdü dahilinde olduğu taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir. Bu projeler taraflar arasında imzalanacak sözleşmenin doğal eki haline gelecektir. MÜTEAHHİT, apartmanla ilgili proje hazırlanıp Karşıyaka Belediyesi ne verilmeden önce kat maliklerinin 2/3 ü veya temsilciler kurulunun 3/5 ünün yazılı onayını alacak, yönetmeliklerde meydana gelebilecek hak kazanımları ve kayıplarından herdaire için mevcut proje göz önüne alınarak ARSA MALİKLERİ ne ait daireler yararlandırılacak, hiç bir şekilde ayrımcılık yapılmayacak ve MÜTEAHHİT herdaire sahibine eşit uzaklıkta olacaktır.

8.İNŞAAT SÜRESİ
İnşaatın resmi süresi 24 aydır. ARSA MALİKLERİ ile MÜTEAHHİT arasında tanzim
edilecek sözleşmelerden son kat malikinin imzaladığı tarihten itibaren
MÜTEAHHİT tarafından inşaat ruhsatı için ilgili belediyeye derhal müracaatta
bulunulacak ve 4 aylık süre içinde inşaat ruhsatı alınacaktır. İnşaat ruhsatı
belirlenen bu 4 aylık süre dolmadan alınmış olsa dahi taraflara arasında tanzim edilensözleşme konusu inşaat sözleşme şartlarına uygun olarak inşaat ruhsat tarihindenitibaren 20 aylık sürede tamamlanıp bağımsız bölümler ARSA MALİKLERİ’neeksiksiz ve ayıpsız fiili ve kanuni (oturum raporları alınmış olarak) olarak teslim edilecektir. 24 aylık süre sözleşmeye tümmaliklerin eksiksiz imza atması  ile aynı gün başlayacaktır. İnşaat ruhsatı,MÜTEAHHİT tarafından sözleşmeye tüm maliklerin eksiksiz imza atmasıardından 4 ay içinde alınacaktır. İnşaat ruhsatının alınma tarihi ile oturmaraporlarının alındığı tarih arasındaki süre en fazla 20 ay olacaktır. MÜTEAHHİT tarafından mücbir sebep oluşmadığı takdirde 4 ay içinde ruhsat alınmadığı takdirde sözleşmenin fesholunacağı ve bu durumda MÜTEAHHİT tarafından KAT MALİKLERİ ne hiç bir masraf ve zararın talep edilemeyeceği işbu sözleşme ile müteahhit tarafından kabul, beyan ve taahhütedilmiştir. Ayrıca arsa sahiplerinin bu gecikmeden dolayı oluşan zararlarını müteahhit ödemeyi de kabul ve taahhüt etmek dışında ayrıca arsa sahiplerine kendi daire ve dükkanları nedeniyle gecikmeden dolayı aylık kira getirisi oranında her gecikme (her ay ) için ecrimisil bedeli ödemeyi de kabul ve taahhüt eder.
Ancak mücbir sebep olarak nitelenen savaş, deprem, bölgede terörsaldırısı, sel felaketi, covid v.b. nedeniyle ruhsat alınamadığıtakdirde bu gecikmelerin bu süreye ekleneceği taraflarca kabul edilmiştir. MÜTEAHHİT tarafından 24 ay zarfında taşınmaz bitirilip oturma raporu alınamazsa işbu sözleşme ile geciken her ay için MÜTEAHHİT, ARSA MALİKLERİ ne bağımsız bölüm başına geciken her ay için çevredeki emsal rayiç kira bedelinin 3 katı oranındakira bedeli ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Müeahhit sözleşmeye göre işi aksatır geciktirir, durdurur ya da durma noktasına getirir ise; (Bu müteahhitten kaynaklanan işi durdurma veya olağan dışı ağırlaştırma süre olarak 3 ayı geçer ise arsa sahipleri yazılı olarak sözleşmeyi feshetme ve verdikleri yetkileri geri alma hakkına sahiplerdir.Bu durumda müteahhit sözleşmenin feshi dışında arsa sahiplerinin bu gecikmeden dolayı oluşan zararlarını ödemeyi de kabul ve taahhüt eder. Arsa sahipleri yukarıdaki fesih şartları oluşursa  fesih ve tazminat maddelerini diledikleri zaman ve şekilde kullanabilirler.

9.PROJE SUNUMU
MÜTEAHHİT sözleşmenin imzası ile birlikte (yıkım gerçekleştiği ve arsa temiz ve sorunsuz olarak teslim edildiği için) imar durumunu aldıktan sonra uygun projeleri mevzuata ve yönetmeliklere göre hazırlayacak ve ARSA MALİKLERİ nin en az 2/3’ünün veya yetkili komisyonun 3/5 ünün yazılı onayını da alarak mimari projeyi derhal belediyeye sunacaktır.Projenin uygun görülmesiyle birlikte MÜTEAHHİT diğer projeleri de (Statik elektrik tesisat vs) hazırlayarak devam edecektir. Proje hazırlanması ve yapı ruhsatı alınması için gerekli tüm gider ve harçlar MÜTEAHHİT e aittir.
MÜTEAHHİT son arsa maliki ile sözleşme imzalanması ile birlikte arsayı da teslim almış olup 120 gün içinde yapı ruhsatını almak zorundadır.
10.BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİ PAYLAŞIMI
İnşaat yeni şekliyle (aslında eski şekline de sadık kalınarak) toplam .... daire ve  .. dükkan, ... müştemilattan  oluşacaktır. Kat paylaşım krokisi de işbu sözleşmenin eki niteliğinde olup bağımsız bölümlerin paylaşımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır. İşbu numaralar eski numarataja göre yapılmış olup kat maliki yerleşim planı aşağıda belirtilmiştir. Ancak yeni numarataja göre daire numaralarının değişmesi halinde eski
numarataja göre belirtilen aynı kat ve  konum geçerli olacağı ARSA MALİKLERİ ve MÜTEAHHİT tarafından kabul beyan ve taahhüt edilmiştir.

TAŞINMAZ MALİKLERİ
1 Numaralı daire …
2 Numaralı daire …
3 Numaralı daire …
4 Numaralı daire …
5 Numaralı daire…
6 Numaralı daire ….
7 Numaralı daire …
8 Numaralı daire …
9 Numaralı daire …
10 Numaralı daire ….
11 Numaralı daire …
12 Numaralı daire …
13 Numaralı daire …
14 Numaralı daire ….
15 Numaralı daire ….
16 Numaralı daire …
17 Numaralı daire …
18 Numaralı daire ….
19 Numaralı daire …
20 Numaralı daire …
21 Numaralı daire …
22 Numaralı daire …
23 Numaralı daire …
24 Numaralı daire …
DÜKKANLAR:
41/A numaralı dükkan…
41/B numaralı dükkan….
25 müştemilat (ortak bağımsız bölüm)


11.ARSA PAYLARININ BELİRLENMESİ
İlgili belediyece mimari projenin tasdiki ve inşaat ruhsatının verilmesinden
itibaren MÜTEAHHİT tarafından 3 aylık sürede belediyeden numarataj alınacağı
kat irtifakı kurulacağı ve sözleşmede belirlenen bağımsız bölümlerin ilgili kişiler
adına tescil edileceği karara bağlanmıştır. Tapuda arsa payları gösterilmiş olup inşaat MÜTEAHHİT tarafından hazırlanan ve eski mimari proje baz alınarak her arsa malikinin arsa payı aynı şekilde korunarak inşa edilecekolup; metrekare olarak daha büyük daire sahiplerinden diğer ARSA MALİKLERİ şerefiye talep edemeyeceklerini, arsa payları ile ilgili hiçbir dava açmayacaklarınıkabul beyan ve taahhüt ederler.
Kat irtifakı işlemlerinin masrafları da MÜTEAHHİT tarafından karşılanacak olup
Kat irtifakının kurulması ve ARSA MALİKLERİ tarafından herhangi birisinin engel
olması halinde irtifak kurulmasına engel olan ARSA MALİKİ, MÜTEAHHİT ve
diğer maliklerin zararlarını karşılamayı kabul beyan ve taahhüt eder. Apartmanın anayasası olan yönetim planı müteahhit tarafından hazırlanacak ise de yönetim planı arsa malikleri ya da temsilcilerinin yazılı onayına sunulacak olup halen bağımsız bölüm maliklerinin isteği üzerine alınan karar neticesinde;  dükkan tabir edilen zemin kat bağımsız bölümlerde kesinlikle bar, içkili-alkollu  içkisiz alkolsüz  cafe, lokanta-restoran kahve, çay, nargile salonu deniz ürünü çiğ yada pişmiş satılamayacağı hususu yönetim planına işlenecektir.     

12.ARSA MALİKLERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
ARSA MALİKLERİ, taşınmazı inşaatın yapılabilmesi için MÜTEAHHİT e hiç bir
engel kaydı olmadan teslim etmişlerdir. Taraflar arasında yapılacak sözleşmeye kadar resmi kurumlara olan borçlardan ARSAMALİKLERİ kendileri sorumludur. MÜTEAHHİT sözleşme imzalanıncaya kadarhiç bir borçtan sorumlu değildir.

13.VERGİ, RESİM VE HARÇLAR İLE SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ DİĞER
GİDERLER:
Her türlü, vergi (Emlak vergisi hariç), resim, harçlar ve bu sözleşmenin
düzenlenmesine ilişkin damga vergisi, bütün vergi, resim ve harçlar(Emlak
vergileri hariç) MÜTEAHHİT e aittir. MÜTEAHHİT tüm harç, damga vergisi, tapu ve sair giderleri, arsa sahiplerinin seçim ve onayına sunulacak mimari projelerin tümünün proje müellifi ücretleri, gerekli seçim yapıldıktan sonra inşaatın gerektirdiği diğer tüm projelerin müellif ücretleri, projelerin tasdiki için ve inşaatın devamı sırasında ilgili mercilerce alınması zorunlu tüm vergi, harç ve resimler dahil tüm masrafları, taşınmazda inşaat yapılabilmesi için hafriyat, teknik şartnamede kalitesi ve şekli açıklanan inşa edilecek bağımsız bölümlerin ortak alanlardaki malzemelerin satın alınması, her türlü nakliye, işçilik taşeronluk kalfalık ücret ve masraflarının SGK dahil tümünü, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi için ödenmesi gereken her türlü tapu
harç ve masraflarını, iskan ruhsat harçları tapuda kat mülkiyeti tesisi için ödenmesi gereken cins tashihi harçları dahil tüm harç ve vergileri, yürürlükteki kanunlara göre MÜTEAHHİT in ödemesi yasal mükellefi olduğu vergi, resim harç sairmasrafların tümünü, şantiyede kullanılacak elektrik, su, kanalizasyon, telefon tesisi masrafları ve bunların giderlerini, sözleşmelerin depozito açma ve kapama masraflarının tümünü, doğmuş ve ileride doğacak gecikme cezalarını, bağımsız bölümlere bağlanması gereken su, elektrik, doğalgaz, telefon, internet, kablolu TV, uydutesisatı ve tesisatların döşenmesi için gerekli her türlü malzeme ve işçilik masrafları ve bu tesisatların topluca bulunacağı yerlerin muhafaza altına alınma masrafları,Noter gerektiği takdirde Noter de sözleşme masraflarını, inşaatın yıkım tarihinden oturma raporu alınacağı tarih itibarıyla inşaat bitimine kadar risk sigortası yaptırma, çevreye verilecek zararlardan, belediyelere verilmesi gereken teminat mektuplarından sorumludur. Her türlü etüt, proje, belediye harçları, yapı denetim bedelleri ve tüm giderler MÜTEAHHİT tarafından ödenecektir. Yapı denetim ve her türlü projelerle ilgili ödemeler, belediyelerle ile ilgili her türlü ödemeler, yapı denetim ve proje
müellifleri ile yüklenici koordinasyonu, harita mühendisine kazının aplikesinin ve
kazıdan sonra binanın aplikesinin yaptırılması, şantiye abonelikleri ile ilgili
ödemeler, şantiye elektrik ve su sarfiyatı bedelleri, her türlü abonelikler ve sayaç
bedelleri, şantiye elektrik panosu, kazı ve işgaliye harcı ile ilgili ödemeler,  yani inşaatın tamamlanması gereken tüm malzeme ve işçilik ücret/bedelleri MÜTEAHHİT in sorumluluğundadır. Emlak vergileri müteahhitin değil, maliklerin sorumluluğudur. her daire sahibi kendi emlak vergisini ödeyecektir. Müteahhit bu ve benzeri maliyetlerin, enflasyonu  gerekçe göstererek arsa maliklerinden ilava ek fark benzeri fiyat artış talebinde bulunamaz, işi geciktiremez, durduramaz.

14.FENNİ MESULİYET
Fenni mesuliyet, İş kanunu, Sosyal sigortalar kanunu, Medeni ve Borçlar Kanunu, Gelir Vergisi kanunu, Belediyeler kanunu, İmar mevzuatı gibi bütün kanunların inşaatla ilgili olabilecek gerek işçilere, gerekse üçüncü şahıslara karşı hukuki sorumluluk müteahhide aittir.

15.ARSA SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Sözleşme sonrası bina ile ilgili emlak vergisi, bu verginin ceza ve faizi ARSA
MALİKLERİ ne ait olacaktır. Elektrik, su, doğalgaz, telefon, telekom abonelik
bedelleri ARSA MALİKLERİ tarafından karşılanacaktır.Ancak maliklerin abonelikleri alması için gerekli evrak verilmesi ve takibi konusunda işlemlerde müteahhit her türlü yardım ve kolaylığı sağlayacaktır.
ARSA MALİKLERİ inşaatın devamı sırasında 3. şahıslara arsa payı satışı
yaptığı takdirde yapılan satışa ait olan anlaşmanın bu sözleşmeye aykırı olan
hükümlerinden satışı yapan sorumludur. Ayrıca hiçbir dükkan sahibi sözleşmede açıkca belirtilen sektörlere apartman yönetim planına aykırı şekilde dükkanlarını kiraya veremezler. Bu sözleşme imza edilmeden önceki yapılan hiçbir kira kontratı geçerli sayılmayacaktır. Üçüncü şahısların sözleşmeyi bilmediklerinden bahisle işbu sözleşme hükümlerinden kurtulamayacakları taraflarca kabul beyan ve taahhüt edilmiştir. Müteahhit bu sözleşmeye dayanarak tapuya şerh koyabilecektir. MÜTEAHHİTe borcu olan arsa sahibinin borcundan dolayı müteahhit tarafından tapuya konulan şerh veya ipoteğin ARSA MALİKİ’nin borcunu tamamıyla ödemesinin ardından 1 hafta içerisinde MÜTEAHHİTtarafından kaldırılacağı kabul ve taahhüt edilmiştir. MÜTEAHHİT, bu şerhi veya ipoteği kaldırmazsa gecikilen her gün için .................. TL için ortalama mevduatfaizinin artı 2 puan üzerinden tahakkuk edecek gecikme cezası ile birlikteödemeyi beyan kabul ve taahhüt eder.

16.MÜTEAHHİT E VEKALETNAME
ARSA MALİKLERİ, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu nun kat irtifakı kurulması,
gerekli işlemlerin yapılması için Belediye başkanlıkları, tapu ve kadastro
müdürlükleri İmar müdürlüğü Telekom, Gediz Elektrik, İZSU ve benzeri
makamlar nezdinde işlem yapması için takip amacıyla genel bir vekaletname vereceklerdir. 6306 sayılı kanungereğince yapılacak tüm işlemler için her bir bağımsız bölüm sahibi bununlailgili olarak tüm resmi işlemleri takip etmek için MÜTEAHHİT in belirttiğişahıslara vekalet vereceklerdir. Bu vekaletname haklı bir neden oluşmadıkça kat mülkiyet tapuları çıkartılıncaya kadar azil edilemez.

17.İNŞAATIN GÖZETİMİ
TEMSİL HEYETİ ve arsa sahipleri istediği zaman ve aşamada inşaatın (inşaat faaliyetlerineengel olmayacak şekilde) proje ve teknik şartnameye göre uygunluğunu inceleyebilir ve denetlettirebilir. İnşaatın denetimi sırasında kusurlu ve eksik iş tespit edildiği takdirde MÜTEAHHİT bu işleri yapmaya mecburdur.Yani müteahhit temsil heyeti veya arsa sahiplerinin önce sözlü (müteahhit sorunu gidermez ise) sonra yazılı ihtarına rağmen sorunu gidermez ise yasal yollara başvurulur ve eksik hata kusur ve sorun ne ise müteahhit bu/bunları tazmin eder. Taraflarınadresleri aynı zamanda tebligat adresi olup adres değişikliği karşı tarafa bildirilmediği takdirde bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır.

18.ÖDEMELER
İşin bedeli daire başına KDV dahil ............... TL (...................................... Türk Lirası)
dir.Avan projesinde daire ve ortak alanlar gösterilmiş ise de , daire farklılıkları göz önüne alınmaksızın belirlenmiş fiyattır.Yani müteahhit arsa malikinin bağımsız bölüm  ölçülerine bakmaksızın daire başına (otopark harç ve ücretleri var ise dahil) HER DAİRE İÇİN  kdv dahil .............00.-TL TALEP EDECEKTİR. Dükkanlar için ayrıca fiyat  belirtilmiş olup, 1 metrekare dükkan birim fiyatı ...........,00(üçbin) tl %1 kdv dahildir.
ARSA MALİKLERİ tarafından aşağıda gösterildiği koşullarda MÜTEAHHİT e ödenecektir.
ARSA MALİKLERİ tarafından MÜTEAHHİT’E;
ÖDEMELER :
TEMEL ATILMASI VE TEMEL ÜZERİ VİZENİN ALINMASI                   : .………..,00 TL,
BETONARME BİTİMİ                                                                                         : …………,00 TL,
TUĞLAÖRLMSİMEKNİKELKTİRİKSIVALTITESİSATLARINBİTİMİ    : ………….,00TL,
İÇ VE DIŞ SIVALARIN BİTİMİ                                                                         : ………….,00TL
DOĞRAMALAR SERAMİK BİTİMİ                                                                 : ………….,00TL
DAİRE İÇİ PARKE DAHİL TÜM İNCE İŞLERİN BİTİMİ                           : ………….,00 TL,
OTURMA RAPORU ALINMASI                                                                        : ………….,00TL.

Arsa sahipleri ödemeyen arsa sahibinden dolayı sorumlu değildirler müteahhit maliklerin toplam 2/3 ü ödemelerini yaptığı sürece inşaatı sözleşmeye göre tamamlayıp bitirmek zorunda olup asla inşaatı durdurup geciktiremez.
Bu ödeme planı arsa sahiplerinden kredi kullanmayanlar için olup kısmi ve ya tamamına kredi kullananlarda ilgili banka tarafından yapılacak ödemeler takip ve kontrol edilecek bankanın müteahhide yaptığı ödemeden sonra eksik kalan ödeme arsa sahibi tarafından müteahhide eşzamanlı olarak  (banka hesabına) ödenecektir.
 Müteahhit kredi kullanmak isteyenler için kendi çalıştığı var ise banka önerebilecek ve özel kredi indirimi var ise yararlandıracak ve kredi başvurusu için gerekli evrakları arsa sahibine verecektir.
DÜKKAN SAHİPLERİ TARAFINDAN YAPILACAK ÖDEMELER
Dükkan sahipleri metrekare başına .................TL %1 KDV dahil (üçbinTürk Lirası)
meblağ ödeyecek olup;

..................  metrekare dükkan için :  .............00 TL

................... metrekare dükkan için : ..............00 TL,

ödeyecektir.(KDV DAHİL KESİN DEĞİŞMEZ FİYATTIR)
Söz konusu fiyatlara dükkan zeminlerinde yapılacak ...x... bej granit,
tavanalarda alçıpan veya ...*... karolem asma tavan (Alüminyum iskelet
üzerine arkası alüminyum kaplı) açık mutfak, mutfak bataryaları dairelerle aynı
marka ve seride Asaş marka alüminyum doğramalar, ısı ve se yalıtımlı 4+16+4
ısıcam camlar, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz sistemi alt yapısı, elektrik
prizleri, doğalgaz petekleri dahildir. Dükkanlarda herhangi bir ara duvar
yapılmayacak olup yekpare olarak hesaplama yapılmıştır.DÜKKANLAR  ÖDEME PLANI :
Temel üstü vizenin alınması % 15
Tüm binanın betonarme bitimi %15
Tuğla, mekanik, elektrik, iç ve dış sıvaların ve çatının tamamen kaplanmasının
bitimi ile % 20
Şap atılması, seramik, mutfak, banyo dolapları, vestiyer, doğrama, panjur bitimi
% 15
Asansör, mutfak tezgâhı, korkulukları, kartonpiyer bitimi, duşa kabinler, vitrifiye
batarya ince işlerin bitimi % 20
Oturma raporu alınması % 15’i ödenecektir.

ARSA MALİKLERİ, tüm ödemelerini MÜTEAHHİT in aşağıdaki belirtilen banka
hesabına yapacaktır.

.......... İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Garanti Bankası İBAN NO:
Ziraat Bankası İBAN NO:
olup ödemeler bu hesaplara yapılacaktır.

İnşaat iş programı geride kalmadığı ya da mücbir sebep olmadığı takdirde ARSA
MALİKLERİ taahhüt ettikleri meblağları süresinde ödemek yükümlülüğündedir.
Mücbir sebep olarak savaş, yıkıma sebebiyet olabilecek şekilde deprem,
bölgede terör saldırısı, bölgede salgın hastalık, sel felaketi ve yasaların mahkemelerin kabul ettiği durumları taraflarca mücbir sebep olarak belirlenmişlerdir. Ödeme planında belirtilen sürede gerçekleşmediği takdirde ARSA MALİKLERİ’nce ödenmeyen meblağa YASAL FAİZE 2 puan eklenerek işletilecek faiz ile birlikte paranın borçlu ARSA MALİKİ’nden tahsil edileceği taraflarca kararlaştırılmıştır. MÜTEAHHİT bu
durumda 3 ay faiz işleterek ARSA MALİKİ’nin borcunu ödemesini bekleyecek,
ödeme yapılmadığı takdirde ödeme yapmayan ARSA MALİKİ öncelikle
MÜTEAHHİT ile bir anlaşma yapma imkanına sahiptir. Taraflar arasında
anlaşma olmadığı takdirde ARSA MALİKİ’nin rızasıyla taşınmazına ipotek veya
şerh koydurarak MÜTEAHHİT’in alacağını garanti altına alacaktır.MÜTEAAHHİT bu süre zarfında paranın ödenmemesini ileri sürerek durdurmayacak inşaata devam edecektir. Bu arada ödemeye yapamayan ARSA MALİKİ ile MÜTEAHHİTİN yeni bir ödeme planı konusunda anlaşabileceği taraflarca kararlaştırılmıştır. ARSA MALİKİ’nin oturma raporu alınıncaya kadar borcunu faiziyle ödeyerek taşınmaz üzerinde belirtilen ipoteği veya şerhi kaldırarak taşınmazı geri alma hakkına sahip olduğu, MÜTEAHHİT’in oturma raporu alınıncaya kadar ipoteğin veya şerhin paraya çevrilmesine veya taşınmaz üzerine haciz koydurduğu takdirde satışı cihetine gidemeyeceği taraflarca kabul beyan ve taahhüt edilmiştir.
MÜTEAHHİT şerh veya ipotek koyduğu tapulardan ipoteğe konu olan alacağını
tahsil ettiği veya ödeme konusunda kat maliki ile anlaştığı ve yeni ödeme planını
imzaladıkları tarihi itibarıyla 1 hafta içinde tapudaki ipoteği veya şerhi
kaldıracağını kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜTEAHHİT, 1 hafta içerisinde
ipotek veya şerhi kaldırmazsa ipotek ya da şerhi kaldırdığı tarihe kadar ipoteğe
ve şerhe konu olan bedel üzerinden YASAL FAİZİN 2 puanüzerinden tahakkuk edecek gecikme zammını ödemeyi beyan kabul ve taahhüteder. MÜTEAHHİT, ARSA MALİKLERİ adına borçlanamaz, GEDİZ ELEKTRİK, İZSU, TELEKOM, DOĞALGAZ hariç taahhütte bulunamaz. ARSA MALİKLERİ nden alınan vekaletnameye dayanarak borçlandırıcı senet imzalayamayacağı sabittir. MÜTEAHHİT in verdiği her türlü kıymetli evrak çek ve senet kendisi tarafından karşılanacaktır. MÜTEAHHİT tüm ödemeleri kendisinin yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.(Örneklemek gerekir ise elektrik kuruluşu apartmana -ve dolayısı ile bağımsız bölümlere- elektrik enerjisi sağlamak için trafo v.b. yeri görtermek ve trafo yapmak zorunluluğu yükler ise bu maliyet ve tüm masraflar arsa sahiplerinden ilave bedel istenmeksizin müteahhit tarafından karşılanacaktır.

19.İSKAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yapı ruhsatı alınana kadar arsa alanında imar durumunda ve yönetmeliğinde
oluşabilecek ilave ve kesintiler sonucu iskan alanında değişiklik olması halinde
MÜTEAHHİT ve ARSA MALİKLERİ işbu sözleşmedeki hisse ve ödeme birim
fiyatlarını esas alarak yeni bir ödeme planı oluşturacaklardır. İmar değişikliği
sonucu iskan edilebilir bağımsız bölümler oluşması halinde söz konusu yeni
bağımsız bölümler MÜTEAHHİT tarafından sözleşme şartlarına dahilinde inşa
edilir ve bağımsız bölümlerin tamamı arsa sahiplerine hisseleri oranında pay
edilir ve ödemeleri işbu sözleşmedeki geçerli birim fiyatları baz alınarak
oluşturulur. İmar değişikliği ile alan azalması halinde de bağımsız bölüm
ödemeleri işbu sözleşmedeki meblağlar esas alınarak azaltılır. Mevcut yönetmelikler göz önüne alınarak ... araçlık bir otopark projesi hazırlanmıştır. İlgili belediyesinden veya yönetmeliklerden kaynaklı yine de  bir otopark bedeli çıkacak olursa bunu arsa malikleri karşılayacaktır.

20.ARSA MALİKLERİNİN TEMSİLCİLERİ
Arsa sahipleri aşağıdaki kişiler tarafından temsil edilir. İşbu sözleşmenin yerine
getirilmesi, parselin MÜTEAHHİT& e teslimi, MÜTEAHHİT ile iletişim kurma, yazılı
olarak bildirimleri alma ve bildirim yapma, MÜTEAHHİT le gerekirse süre uzatımı verme, gerekli işlemleri yapmak için 5 üyeden oluşan bir heyet temsil edecektir. Hertemsil ile ilgili olarak 3 üyenin imzası yeterlidir. Temsil Heyeti:
1)…..
2)…..
3)…..
4)…..
5)…..
ARSA MALİKLERİ yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak bu Temsil Heyeti’ne
yetki verdiklerini işbu sözleşmeyle kabul beyan ve taahhüt ederler.

21.İŞİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN GEREKLİ PERSONEL VE ARAÇLAR:
Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici, üstlenmiş olduğu işin önemine
ve iş programına uygun olarak, işlerin yapılması için gerekli her türlü makine,
araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak ve işçileri temin etmek zorundadır.İşçilerle ve 3.şahıslarla ilgili kusurlu ya da kusursuz tüm kazalardan doğabilecek hukuki ve cezai (işçi veya 3. Şahıslara ödnebilecek maddi-manevi tüm tazminatlar) müteahhide aittir.


22.MÜTEAHHİT’İN SGK VE VERGİ BAKIMINDAN YASAL SORUMLULUĞU

MÜTEAHHİT, işbu sözleşmeyi SGK‘ya ibraz ederek inşaat için dosya açtırmayı,
bu inşaatta çalışacak işçilerin girişlerini zamanında yapmayı, işçilere ait
muhtasar vergi kesintisi sigorta primleri ve ücretlerini zamanında tam ve eksiksiz
olarak ödemeyi, bu dosya altında açılacak taşeron firmalara ait tüm yasal
sorumluluklardan sorumlu olacağını, ARSA MALİKLERİ’nin bu konularda hiçbir
sorumluluğunun bulunmadığı kabul, beyan ve taahhüt eder.Doğabilecek idari ve usulsuzlük ve özel usulsüzlük ve benzeri tüm ödemeler de müteahhide aittir.Ayrıca müteahhit temsilcilere yaptığı ödemelere (vergi, harç, sgk v.b.) ilişkin belge ve bilgi vermek zorundadır. 

23.MÜTEAHHİT’İN GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ SAĞLAMASI

Yüklenici inşaat için 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu ve
ilgili mevzuat hükümlerine göre her türlü güvenlik önlemini almakla yükümlüdür.
Herhangi bir iş kazası durumunda tüm sorumluluk (hukuki ve cezai)  MÜTEAHHİT’e ait olacaktır.
İşbu inşaat sözleşmesi ile başlanacak olan inşaat ile ilgili olarak 3. Kişilere,
çevreye verilecek zarardan MÜTEAHHİT’in sorumlu olacağı taraflarca beyan ve
kabul edilmiştir.
24.MALZEME, İŞÇİLİK KALİTESİ VE MALZEME SEÇİMİ
İnşaatın tamamında kaliteli (özenli) işçilikle 1. Sınıf malzemeler kullanılacak olup m üteahhit tarafından sözleşmeye uygun malzemeler arsa sahipleri veya temsilciler komisyonunun onayı ile inşaatta kullanılacaktır.Aksi durumda onay almadan yapılan işler masrafı müteahhide ait olmak üzere söktürülüp temsilcilerin onayladığı renk marka ve kalitede malzeme/malzemeler inşaata kullanılır.Söküm ve temsilcilerin onayladığı malzemeler inşaatta uygulanıncaya değin arsa sahipleri müteahhide hiçbir ödeme yapmayacaklardır.

25.OTURMA RAPORUNUN ALINMASI
İlgili belediyece mimari projenin tasdiki ve inşaat ruhsatının verilmesinden
itibaren MÜTEAHHİT tarafından 3 aylık sürede belediyeden numarataj alınacağı
kat irtifakı kurulacağı ve sözleşmede belirlenen bağımsız bölümlerin ilgili kişiler
adına tescil ettirilmesi MÜTEAHHİT tarafından kabul beyan ve taahhüt
edilmiştir. Oturma raporu MÜTEAHHİT tarafından alınacak olup kat mülkiyet
tapuları da MÜTEAHHİT tarafından çıkartılacaktır. Bunların alınması için yapılacak tüm masraflar MÜTEAHHİT e aittir.

26.ARSA SAHİPLERİ ÖLÜMÜ
Ölüm halinde işbu sözleşme mirasçıları da kapsar. ARSA MALİKLERİ nin tüm
alacak ve borçları mirasçılarını da kapsar. Mirasçılar bu sözleşmenin ölüm
nedeniyle feshini talep edemezler. Mirasçılar kat irtifakı kuruluncaya kadar
ortaklığı devam ettireceklerini kabul ve taahhüt ederler.

27.BİNANIN İSİM HAKKI
Binaya müteahhit isim verecek yasal mevzuata uygun yerlere bina ismini yazacaktır.(Örnek vermek gerekir ise müteahhit şirket adı rezidans, suit, konak olarak yazılabilir.Bunun dışındaki isimlerde arsa sahiplerinin muvafakatı alınacaktır.)Şirket reklam amaçlı binanın yasaya uygun bir yerine renki-ışıklı*ışıksız tabele-yazı koyacak ise vergi ve harcı giderleri müteahhide aittir.)

28.DEVİR
 Müteahhit, sözleşme konusu işi kısmen veya tamamen başkasına devredemez, ciro edemez. YANİ BU ŞÖZLEŞMEDE MÜTEAHHİDİN DEVİR HAKKI YOKTUR. Ancak müteahhit dilerse işi kısım kısım taşere edebilir,sorumluluk yine de müteahhitte olur.
29.KABUL
 Varsa eksiklikler giderildiğinde ve iskan ruhsatının alınmasını
takiben kat mülkiyetine havi tapu senetlerinin çıkarılmış olmasından sonra
tanzim edilecek kesin kabul tutanağı ile daireler, bina, bahçe, otopark, merdivenaltı daire ve dış cephe (yani tüm bina ve çevre düzeni) arsa sahipleri veya temsil heyeti tarafından kesin kabul niteliğinde “Teslim tutanağı” ile teslim alınacaktır.

30.TEBLİGAT ADRESLERİ
Tarafların işbu adresleri yasal adresler olarak kabul edilmiş olup taraflar
arasındaki tüm yazışmalar yukarıda belirtilen (MÜTEAHHİT VE TEMSİL
HEYETİ) adreslerine yapılacaktır. Adres değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak
değişiklik tarihinden itibaren 3(Üç) gün içinde bildirilmediği takdirde eski adresler
geçerli sayılacaktır. Adres değişiklikleri Noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup
ile yapılacağı taraflarca kabul edilmiştir.

31.SÖZLEŞMENİN EKLERİ
İşbu sözleşme ekinde bulunan teknik şartname, kat paylaşım krokisi, bağımsız
bölüm ödeme tablosu, vekaletname,  işbu sözleşmenin ayrılmaz parçaları olup ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi imar yönetmelikleri, yapı denetim yönetmeliği, Çevre ve Şehircilik bakanlığı genel teknik şartnamesi bu sözleşmenin ayrılmaz parçaları olarak kabul edilmiştir. Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu nun 213-355 ve devamı maddelerinin geçerli olduğu konusunda taraflar mutabıktır.


32.SONUÇ
İşbu bu sözleşme İzmir .................... ............... tarihinde iki nüsha; 32(otuziki)
madde halinde yapılmış olup anlaşmazlık halinde İzmir  ............... Mahkeme ve icra
dairelerinin yetkili olduğu konusunda taraflar mutabıktır.


TEKNİK ŞARTNAME
İNŞAAT YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ